Romana Kubíková – starostka

Jan Horálek – místostarosta

Lukáš Charvát

Mgr. Dagmar Vodolánová

Milan Chramosta

Řimovice 57, 258 01 Vlašim

Tel. 731 081 710
E-mail: ou.rimovice@seznam.cz
ID datové schránky: turakm5

Obec Řimovice zveřejňuje informace několika způsoby na

 • úřední desce
 • rimovice.cz
 • příslušném Obecním úřadě v úředních hodinách
 • ou.rimovice@seznam.cz

Každá FO a PO může žádat o informaci ústně, písemně nebo elektronickou poštou. Dotazy musí být jasně formulovány, aby bylo zcela zřetelné, o co žádáte. Obce jsou povinny poskytnout všechny informace vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti s výjimkou:

 1. Těch, jejichž zveřejnění vylučuje sám zákon
 2. Utajovaných skutečností
 3. Informací dotýkajících se ochrany osobnosti a soukromí
 4. Informací ohrožujících obchodní tajemství
 5. Informací o majetkových poměrech osob, získaných na základě zákona o daních, poplatcích a sociálním zabezpečení
 6. Vnitřních pokynů a personálních předpisů

Podání žádosti: podatelna na Obecním úřadu
Podání stížnosti:

 1. Písemně – podatelna na Obecním úřadu, e-mail
 2. Ústně – telefonicky, přímo starostovi, nebo místostarostovi

Opravné prostředky

Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, nebo je požadovaná informace označena za obchodní tajemství, tato informace nebude poskytnuta. Neposkytují se informace o majetkových poměrech třetích osob. Další omezení práva na informace jsou uvedena v § 11 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění.
Pokud obec či obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle § 14 odst. 2 nebo podle § 14 odst. 3 písm. b). Je-li povinným subjektem obec, vydává rozhodnutí obecní úřad.
Rozhodnutí musí obsahovat označení Obecní úřad Tuklaty, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis pověřeného pracovníka úřadu s uvedením jména, příjmení a funkce. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
Odvolání: 1) Proti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti lze podat odvolání 2) Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. 3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání obcí. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu obci. Lhůtu nelze prodloužit. 4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti a obci nařídí požadované informace poskytnout.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel: a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla b) kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace, předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí d) který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace
Stížnost lze podat písemně nebo ústně. Je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní obec písemný záznam.
Stížnost se podává u obce a to do 30 dnů ode dne: a) doručení sdělení o již zveřejněné informaci b) doručení sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti obce (odložení žádosti) c) oznámení o výši úhrady za informace před jejich poskytnutím d) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů.
O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. Obec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat přímo na OÚ v úředních hodinách. Poučení o vyplnění a případných dalších náležitostech podávají zaměstnanci OÚ.

Vyhlášky OÚ Řimovice

Informace jsou poskytovány bezplatně, v případě kopií dokladů je velikost A4 za 5,- Kč

Rozpočtový výhled naleznete v archivu úřední desky